19 Σεπτεμβρίου 2013

Εκπαιδευτικό έργο

Το εκπαιδευτικό έργο σαν μια συνειδητή και σκόπιμη πράξη είναι αποτέλεσμα τεσσάρων κατηγοριών αποφάσεων. Οι κατηγορίες των αποφάσεων αναφέρονται:

  1. Στις παιδαγωγικές προθέσεις (επιδιώξεις, σκοπούς).
  2. Στο περιεχόμενο διδασκαλίας (γνωστικό αντικείμενο, αναλυτικά προγράμματα κ.λπ.).
  3. Στις μεθόδους διδασκαλίας (διδακτικά μοντέλα, σχέ­δια διδασκαλίας,  οργάνωση  μαθήματος, οργάνωση της τάξης κ.λπ.) και
  4.  Στα μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την οργάνωση του μαθήματος.
Οι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας μπορούν να επιλέξουν από τα παραπάνω τις μεθόδους διδασκαλίας στο μέτρο πάντα που έχουν εκπαιδευτεί και τους επιτρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες λειτουργίας (ύλη, περιεχόμενο, ανταγωνισμός, αξιολόγηση) και τα διδακτικά μέσα όταν κι άμα αυτά προσφέρονται. Σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν τουλάχιστον το σχολικό βιβλίο παρέχοντάς τους ένα είδος αυτονομίας και ελευθερίας.
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να εμπιστευτεί τον Έλληνα εκπαιδευτικό της πράξης και να του δώσει την ευχέρεια μεγαλύτερων επιλογών για να υλοποιήσει το εκπαιδευτικό του έργο.
Πηγή: Η υπόσχεση της Παιδαγωγικής-Τσιάκαλος Γ.
Παπαδόπουλος Π.