27 Μαρτίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΕΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΟΛΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ*http://aee.iep.edu.gr/about/webpage
Η εφαρμογή της Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) στο δημοτικό σχολείο μπορεί να γίνει συλλογικά, συμμετοχικά, εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά. Το κείμενο που ακολουθεί έχει σκοπό τη διευκόλυνση αυτού του έργου και:
·         στηρίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία για την αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας και αξιοποιεί το υλικό που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα για την ΑΕΕ (http://aee.iep.edu.gr/) χωρίς να αντικαθιστά την ανάγκη πληρέστερης και ολοκληρωμένης ενημέρωσης από αυτό,
·         δίνει κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις της ΑΕΕ εκ μέρους των σχολικών μονάδων και των συλλόγων διδασκόντων μέχρι το τέλος του παρόντος σχολικού έτους.
Η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης του σχολείου θα γίνει μια και μόνο φορά κατά το παρόν σχολικό έτος.
 Τα επόμενα σχολικά έτη οι σχολικές μονάδες θα ασχοληθούν, καθεμία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μελών της, με τη Συστηματική Αποτίμηση ένα ή δύο δεικτών κάθε χρόνο, οι οποίοι και θα συνδέονται λογικά με τα Σχέδια Δράσεις που θα επιλέγει και θα αναπτύσσει  η σχολική μονάδα, δηλαδή τις συστηματικές, επιστημονικά οργανωμένες και δημοκρατικά-συλλογικά επιλεγμένες διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου που θεωρεί ότι πρέπει να μελετήσει περεταίρω και να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση τους. Εξάλλου, αυτός είναι και ο απώτερος σκοπός της όλης αυταξιολογικής διαδικασίας: θέτουμε από κοινού και δημοκρατικά στόχους βελτίωσης του έργου μας και προβαίνουμε σε ενέργειες για την επίτευξή τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μια μόνο σχολική χρονιά.
Με τον τρόπο αυτό, η τυχόν ομάδα ή οι ομάδες που θα προκύψουν μετά την αρχική ή τη δεύτερη συμπληρωματική της πρώτης συνεδρίαση του Σ.Δ., θα έχουν το απαιτούμενο υλικό ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή τους και θα μπορούν να αναπαράγουν μέρος του (π.χ. κάθε ομάδα τους δείκτες που θα μελετήσει ή αν υπάρχει μόνο μια ομάδα σταδιακά αυτούς που μελετά για να συμπληρώσει σε κάθε επιμέρους χρονική περίοδο).
Μια σκέψη είναι τον δείκτη 1 ν' αναλάβει η Διεύθυνση της σχολικής μονάδες, επικουρούμενη από ένα εκπαιδευτικό ή και μέλη από το σύλλογο γονέων, εφόσον αυτό κριθεί επιθυμητό, εφικτό και δυνατό από το Σ.Δ.
Επίσης, την τελική σύνταξη του δείκτη 7 μπορεί να τον αναλάβει και πάλι η Διεύθυνση του σχολείου συνεπικουρούμενη από ένα ή δύο εκπαιδευτικούς, αλλά η έγκριση όσων γράφτηκαν υπόκεινται την τελική ψήφιση κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του Σ.Δ.
Οι υπόλοιποι δείκτες μπορούν να αναληφθούν από τους εκπαιδευτικούς. Είναι αυτονόητο ότι το δείκτη 2 (ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) πρέπει να διαπραγματευθούν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί και όχι μέλη της διοίκησης του σχολείου.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι συνάδελφοι που θα ασχοληθούν με τους δείκτες, αφού διαβάσουν τις οδηγίες που υπάρχουν για τη συμπλήρωσή τους σε καθένα από αυτούς σε μια μικρή συνεδρίαση θα αποφασίσουν πώς θα καταλήξουν στη συμπλήρωσή τους, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το χρόνο που διαθέτουν, τον αριθμό τους και τη δυνατότητα πρόσβαση ή απόκτησης. Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία θα ήταν καλό σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευτικοί να μην εμπλακούν σε χρονοβόρες διαδικασίες. Η πλέον συστηματική εργασία σε κάθε επιμέρους δείκτη θα γίνει τα επόμενα σχολικά έτη.
Οι εκπαιδευτικοί κάθε επιμέρους ομάδας ή όσοι συγκροτήσουν μια και μόνη ενιαία ομάδα, θα συνεργαστούν με τη διεύθυνση του σχολείου, αν μετά την μελέτη των αρχείων τύπου ΔΕΙΚΤΗΣ ….. ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗ, κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη άντλησης κάποιων στοιχείων από τα αρχεία του σχολείου (π.χ. προγράμματα που γίνονται κατά τη διάρκεια του έτους, στοιχεία για πιθανές εκδηλώσεις για τους ή με τους γονείς) ή αν επιθυμούν να επιχειρήσουν άλλους τρόπους για να οδηγηθούν σε συμπεράσματα (π.χ. να δώσουν ένα ερωτηματολόγιο από αυτά που προτείνονται στα παραδείγματα, να πάρουν συνεντεύξεις κλπ).
Κάθε ομάδα ή αν υπάρχει μόνο μία ομάδα πρέπει να συνεδριάσει μια φορά για να σχεδιάσει τη δουλειά της και μια για να αποτιμήσει το δείκτη και να καταγράψει σύντομα γιατί τον αποτιμά με αυτό τον τρόπο.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Αξίζει να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό, γιατί η ΑΕΕ δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει εφαλτήριο για τη «σύγκριση» και «κατάταξη» των σχολικών μονάδων. Ας σκεφτούμε ως εξής: οι εκπαιδευτικοί που αποτιμούν το δείκτη των υποδομών και το σχολείο τους διαθέτει απλά μια αίθουσα εκδηλώσεων, ένα projector, ένα φορητό Υ/Υ και μια αίθουσα όπου αυτά είναι εγκατεστημένα με πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορεί να τον αποτιμήσουν με 3 το σχετικό δείκτη, γιατί τους αρκεί όσα έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις που έχουν μέχρι εκείνη της στιγμή. Πιθανώς, όμως μια άλλη ομάδα εκπαιδευτικών σε άλλο σχολείο, του οποίου οι μισές τάξεις διαθέτουν projector, φορητό Η/Υ και πρόσβαση το διαδίκτυο, ενώ τα δύο τμήματα της Στ’ διαθέτουν και διαδραστικό πίνακα, αίθουσες για ποικίλες άλλες χρήσεις κλπ να βαθμολογήσουν με τον ίδιο τρόπο (3) το σχετικό δείκτη, γιατί θεωρούν ότι το έργο τους θα ήταν πολύ πιο εύκολο, αν όλες οι τάξεις διέθεταν ολοκληρωμένο ψηφιακό εξοπλισμό και θα έπρεπε επιπλέον το σχολείο τους να έχει ειδική αίθουσα μουσικής, ξένων γλωσσών, θεατρικής αγωγής κ.λπ.
Το πότε θα συνεργαστούν οι ομάδες στις σημερινές συνθήκες είναι αρκετά δύσκολη αλλά επιλύσιμη τελικά εξίσωση. Μια σκέψη είναι, στη σημερινή συγκυρία οι ομάδες εργασίας να συνεργαστούν σε ένα κενό τους ή και να ζητήσουν για δύο ημέρες (μια στην αρχή και μια στο τέλος) από το Δ/ντή να τροποποιήσει με τέτοιο τρόπο το ΕΩΠ της σχολικής ομάδας, ώστε να προκύψει ένα κοινό κενό. Εννοείται ότι και εκτός ωραρίου εργασίας μπορεί να εργαστεί όποιος ή όποιοι το επιθυμούν αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι επιβεβλημένο. Είναι πιο εύκολο καθένας εκπαιδευτικός να δουλέψει μόνος του πάνω στο δείκτη, να επικοινωνήσει και μέσω μηνυμάτων με τους συναδέλφους και να το φέρει/ουν έτοιμη την πρότασή του/τους  στην κοινή δεύτερη και τελική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, ώστε αυτή να μην διαρκέσει το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Αφού οι ομάδες ή η ομάδα συμπληρώσει τους επιμέρους δείκτες, καταθέτει το τελικό σημείωμα με το βαθμό που έβαλε σε κάθε ένα από αυτούς στον φάκελο που βρίσκεται στο Γραφείο των Εκπαιδευτικών ώστε να ενημερωθούν και οι άλλοι συνάδελφοι.
Παράλληλα, το τελικό αρχείο (εδώ αυτό που μετά το ΔΕΙΚΤΗ …., παρατίθεται η ένδειξη: ΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) μπορεί να σταλεί συμπληρωμένο με λίγες λέξεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, ώστε να είναι εύκολος ο χειρισμός τους (αλλαγή βαθμολογίας, πρόσθεση ή αφαίρεση προτάσεων από την περιγραφική αξιολόγηση του δείκτη) στην τελική συνεδρίαση του Σ.Δ.
Όταν συμπληρωθούν όλοι οι δείκτες ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου καλεί το Σ.Δ. σε συνεδρίαση, αφού ο ίδιος με τη βοήθεια ή μη άλλων εκπαιδευτικών έχει συνθέσει και αξιολογήσει - συμπληρώσει και το δείκτη 7, ώστε να τον θέσει και αυτόν μια και καλά υπόψη του Σ.Δ.
 Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, διαβάζονται οι εκτιμήσεις των ομάδων και αποφασίζεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, η συμφωνία ή η ανάγκη τροποποίηση των εκτιμήσεων - εισηγήσεων κάθε επιμέρους ομάδας.
Στο τέλος της συνεδρίασης, ο/η Διευθυντής- ντρια είτε εισηγείται 2 (ή περισσότερα, αλλά 2 είναι υποχρεωτικά) Σχέδιο Δράσεις για το επόμενο σχολικό έτος ή προτείνει να εισηγηθούν κάποια οι συνάδελφοι ώστε να αποφασιστεί από κοινού ποιο θα προκριθεί.
Πρακτικά, το Σχέδιο Δράσης είναι η κορύφωση της όλης διαδικασίας της ΑΕΕ και αποτυπώνει την επιθυμία του Σ.Δ. να επικεντρωθεί το επόμενο σχολικό έτος σε μια ή περισσότερες (αλλά καλά είναι αρχικά οι Σ.Δ. να  θέτουν ένα στόχο) διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου, με στόχο τη βελτίωση του το επόμενο σχολικό έτος (υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα στην ιστοσελίδα για την ΑΕΕ).
Ο Σ.Δ. αποφασίζει αρχικά μόνο τον τίτλο του Σχεδίου Δράσης (π.χ. βελτίωση των σχέσεων σχολικής μονάδας γονέων).
Στη συνέχεια κάποιος/οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνει/ουν να γράψει/ουν μια δυο σύντομες παραγράφους για το πώς σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το Σχέδιο Δράσης το επόμενο σχολικό έτος, χωρίς οι σκέψεις αυτές να είναι απόλυτα δεσμευτικές για το Σ.Δ. το επόμενο σχολικό έτος (αν επιλεχτεί η βελτίωση των σχέσεων με γονείς σχεδιάζονται ομιλίες σε γονείς, σχολή γονέων, ερωτηματολόγια, νέοι τρόποι επικοινωνίας κλπ, δηλαδή πράγματα που κάνουν και σήμερα τα ΔΣ χωρίς να τα ονομάζουν Σχέδια Δράσης).
Μετά το πέρας της συνεδρίασης του Σ.Δ. ο Διευθυντής του σχολείου παραλαμβάνει το σύνολο του υλικού, καθώς και όποια τεκμήρια χρησιμοποίησαν οι επιμέρους ομάδες. Φυλάσσει το φάκελο στο αρχείο της σχολικής μονάδας ώστε να τον χρησιμοποιήσει για την  συμπληρώσει της Ετήσιας Έκθεσης αυτοαξιολόγησης του σχολείου (τέλος Μαΐου 2014) για το σχολικό έτος 2013-2014. Δηλαδή, φέτος η Έκθεση Γενικής Εκτίμησης και η τελική Έκθεση ταυτίζονται.
Η φόρμα που θα συμπληρωθεί με ευθύνη του/της Διευθυντή-ντριας του σχολείου θα έχει αποκλειστικά ψηφιακή μορφή και θα αναρτηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα στην ιστοσελίδα της ΑΕΕ.
Στην φόρμα θα έχουν πρόσβαση οι σχολικές μονάδες μέσω κωδικού αριθμού.
Επειδή η τελική αποτύπωση των Εκθέσεων ΑΕΕ θα είναι από δω και πέρα αποκλειστικά  ψηφιακής μορφής, καλό θα είναι όλο το υλικό της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης να υπάρχει και σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του κεντρικού Η/Υ της σχολικής μονάδας.

Παπαδόπουλος Πάρης
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
2ης Περιφέρειας Ν. Κιλκίς
 * Το Υλικό αποτελεί τρoποποιημένη πρόταση αντίστοιχου υλικού που μου δόθηκε από τον συνάδελφο Σχολικό Σύμβουλο Σαλτερή Νίκο και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.

Επιμόρφωτική συνάντηση για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο


Υλοποιήθηκε σήμερα 27/03/2014 12-14:00 επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Στ' τάξη της 1ης & 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών Κιλκίς και τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς της Α' Γυμνασίου. Η συνάντηση έγινε σε συνεργασία του ΚΕΣΥΠ Β/θμιας Ν. Κιλκίς και των Σχολικών Συμβούλων Α' Θμιας Κας Αρβανίτη Ιωάννας & Κου Παπαδόπουλου Πάρη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και χαιρέτισαν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Β/θμιας Ν. Κιλκίς Κος Κωνσταντίδης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Κος Μανωλίδης & Κος Θωμαϊδης. Οι εκπαιδευτικοί με τη συνεργασία και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του ΚΕΣΥΠ ανάπτυξαν βιωματικές δράσεις, συνεργάστηκαν και επιμορφώθηκαν στην παιδαγωγική διάσταση της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων στα σχολεία.
Π.Π.

26 Μαρτίου 2014

Σεμινάριο Φυσικών Επιστημών σε Νηπιαγωγούς

Υλοποιήθηκε σήμερα 26/03/2014 σεμινάριο στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου από τη Σχολική Σύμβουλο Νηπιαγωγών Κα Παπαδοπούλου Μαρία με τη συνεργασία του Σχολικού Συμβούλου Παπαδόπουλου Πάρη με θέμα: Η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο-Η περίπτωση των καιρικών φιανομένων. Παρουσιάστηκαν μια σειρά πειραμάτων με απλά καθημερινά υλικά που μπορούν να γίνουν στο νηπιαγωγείο και αφορούν τον κύκλο του νερού. Ευχαριστώ και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου για την πολύ θερμή φιλοξενία.
Παπαδόπουλος Πάρης

24 Μαρτίου 2014

Θέμα: «Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014».

Μαρούσι, 24. 03. 2014
Αριθ. Πρωτ.: 44375/Γ1


Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 32773/Γ1/6-3-2014 και της υπ. αριθμ. 190089/Γ1/10.12.2013 Εγκυκλίου του Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και τα Άρθρα 29,37,39 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης, την Υπ. Απόφαση ΦΕΚ 614, τ. Β΄, 30972/Γ1//15-3-2013 & την Εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ. 30973/Γ1/05-03-2013, επισημαίνουμε ότι:
Σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας.
Οι σχολικές μονάδες καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγκρότησης των ομάδων μέχρι 4-4-2014. Στη συνέχεια και μέχρι 31-5-2014, ο σύλλογος διδασκόντων θα πρέπει να συνεδριάσει και αφού λάβει υπόψη του τις εισηγήσεις των ομάδων εργασίας, μέσα από ανοικτό διάλογο, να προβεί στην γενική εκτίμηση της σχολικής μονάδας με την αποτύπωση των 15 δεικτών καθώς επίσης να αποφασίσει για τα σχέδια δράσης που θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος
Η τελική έκθεση αυτο αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τέλους του διδακτικού έτους.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καλούνται μέχρι 11-4-2014 να αποστείλουν στον Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού πίνακα με τα σχολεία στα οποία τυχόν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των ομάδων εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

23 Μαρτίου 2014

Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών:Έρευνα & Πράξη-Science Education:Research & Praxis"

Σελίδα εξωφύλλου

Τόμ. 2013, Αρ. 44-45 (2013)

Αγαπητά μέλη-συνδρομητές, αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ενημερώνουμε ότι στο επίσημο site του περιοδικού
"Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών:Έρευνα & Πράξη-Science Education:Research & Praxis"
αναρτήθηκε το νέο διπλό τεύχος 44-45 με πλούσια και ενδιαφέροντα άρθρα από το χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού είναι: http://pc204.lib.uoi.gr/serp/index.php/serp/issue/current/showToc

Με μεγάλη μας χαρά αναμένουμε τa δικά σας άρθρα.
Καλή σας ανάγνωση!
Η Διεύθυνση του Περιοδικού

22 Μαρτίου 2014

Σεμινάριο Παιδαγωγικής Επάρκειας στη Λάρισα

 Ευχαριστώ τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς (Σχολικούς Συμβούλους κ.α.) για την εξαίρετη συνεργασία και το κλίμα αλληλεπίδρασης και υποστήριξης που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος.
        Με εκτίμηση
Παπαδόπουλος Πάρης


Επιμορφωτικό Υλικό Αξιολόγησης

Το dictyo.gr δημοσίευσε σήμερα, Σάββατο 22/3/2014, το Επιμορφωτικό Υλικό για την αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ (ΠΔ 152/2013), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π) – (Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση – Αθήνα 2014).
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ!
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΔΩ

12 Μαρτίου 2014

Κι όμως κινείται...

Τελευταία αναδεικνύονται φωνές ανθρώπων που στο χώρο της εκπαίδευσης θεωρούν πως αν καταγράψουν τη μαζικότητα της αντίδρασης αυτομάτως κι a priori αποδεικνύουν το δίκιο των θέσεών τους. "Οι πολλοί έχουν πάντα το δίκιο με το μέρος τους.. Είμαστε χιλιάδες και θα σταματήσουμε τα μέτρα που εξοντώνουν και και και....." Στα ιστορικά σταυροδρόμια γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που αντιτάχθηκαν στους πολλούς και ας ένιωθαν λίγοι αριθμητικά ήταν εκείνοι που έφεραν την άνοιξη της σκέψης και την αναγέννηση. Κέπλερ, Κοπέρνικος Γαλιλαίος.... Ο Γαλιλαίος τόλμησε να αντιταχθεί στην παραδεδεγμένη διδασκαλία, δημιούργησε πολλούς εχθρούς, και τον θεώρησαν αιρετικό. Η σύγκρουσή του με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αναφέρεται πολλές φορές ως παράδειγμα σύγκρουσης της εξουσίας με την ελευθερία της σκέψης. Ποια είναι σήμερα η ανάλογη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και το κατεστημένο; Ποιοι είναι αυτοί που για χρόνια ως συστημικές υπάρξεις είχαν συνηθίσει να έχουν τον έλεγχο στην εκπαίδευση. Αποσπάσεις, τοποθετήσεις και κρίσεις διευθυντών σχολείων, ήταν τα λατρεμένα πεδία ενίσχυσης της ύπαρξής τους. Έτσι κυλούσε και κυλά ακόμη ο καιρός του φεουδάρχη εκείνου συνδικαλιστή που θεωρούσε πως διευθύνει αγέλη προβάτων για κούρεμα. Υπάρχουν  εξαιρετικοί συνάδελφοι συνδικαλιστές που γνωρίζουν και λειτουργούν προς το συμφέρον όλων. Όμως δυστυχώς συνεχίζουν κάποιοι να αισθάνονται ότι τα προπύργιά τους χάνονται. Ένα παράδειγμα η αυτονόητη κατάργηση της συνδικαλιστικής άδειας για τις αρχαιρεσίες των συλλόγων την οποία μόνοι μας θα έπρεπε να  διεκδικήσουμε στα πλαίσια του δημόσιου απολογισμού.  Σήμερα η αποτύπωση της πραγματικότητας της σχολικής μονάδας  (ΑΕΕ) αναδεικνύεται  πεδίον δόξης και νεκρανάστασης κάποιων που αισθάνονται ότι θα χάσουν το καρνέ με τα τηλέφωνά τους. Είναι οι ίδιοι που πάγωσαν την περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή & της μαθήτριας (ενώ ισχύει και παιδαγωγικά είναι ορθή) και συνεχίζουν να πιστεύουν ότι θα βρίσκονται σ' ένα γεωκεντρικό σύστημα όπου οι ίδιοι θα είναι το κέντρο του εκπαιδευτικού κόσμου. Κι όμως κινείται.....

Σχόλια
1.  Κωνσταντίνος Ραμπίδης
 Εξαιρετικό. Υποδειγματική αναλυτική και αναλογική προσέγγιση. Ένα καθεστώς συναλλασσόμενης εξουσίας που αντιστέκεται στη "χρεωκοπημένη" λειτουργία του.
2. Ανδρέας Πούλος
 Αγαπητέ Πάρη,
      Είναι οι ίδιοι που το 2010 παρότρυναν με ανακοινώσεις τους να μην καταγραφούν οι εκπαιδευτικοί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο καταγραφής των δημοσίων υπαλλήλων.
       Βεβαίως, δεν γνωρίζω κάποιον από αυτούς να μην έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα και δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο άτομο.
Η στάση αυτή έχει στοιχεία ανηθικότητας, όταν καλείς να μην κάνει κάτι, δεν μπορείς εσύ να το κάνεις. Υπάρχει τραγική αντίφαση λόγων και έργων σε αυτή την χώρα.
         Υποθέτω, ότι και εσύ γνωρίζεις τις προτάσεις μίας συνδικαλιστικής παράταξης, να αξιολογηθούν στις επόμενες κρίσεις οι σχολικοί σύμβουλοι από τους αιρετούς, ανάλογα με τη στάση τους στο θέμα της Α.Ε.Ε. Άλλη μία τραγική αντίφαση. Μοιάζει με εκείνα τα συνθήματα στους τοίχους που γράφουν "μην γράφετε στους τοίχους".  Από μυαλό, κορμάρα.

3. Νικόλαος Σαλτερής
Όπως είπα και σήμερα στη ΓΣ της ΠΕΣΣ, το διακύβευμα δεν είναι η αξιολόγηση και τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά, αλλά η εξουσία. Και αυτοί που για δεκαετίες εξουσιάζουν την εκπαιδευτική κοινότητα δεν έχουν καμιά όρεξη να σταματήσουν να το κάνουν. 
4.  Βασίλης Εφόπουλος
 Και νόμιζα ότι ήμουν μόνος ... ευτυχώς για μένα υπάρχει ο Πάρης, ο Ανδρέας, ο Νίκος, ο Κώστας ...

4 Μαρτίου 2014

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθήματα: Γενικά
Εξαιρετικός δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει (ανά μάθημα και θεματική ενότητα) αξιόλογες διαδραστικές δραστηριότητες από το διαδίκτυο.
Αγγλική Γλώσσα: http://interactivesites.weebly.com/language-arts.html
Δραστηριότητες για τις διακοπές: http://interactivesites.weebly.com/art.html

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθήματα: Γλώσσα

Ιστολόγιο: Βιβλία και Βιβλιοφιλία: Προτάσεις φιλαναγνωστικών δράσεων (ενημερώθηκα από το συνάδελφο Ζαφείρη Μακρίδη)
http://filanagnosiaprogram.blogspot.gr/p/2012-2013.html

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Διδακτικές αρχές -Στρατηγικές - Ιδέες -Προτάσεις

10 προτάσεις για τη διόρθωση των γραπτών των μαθητών (10 time-saving tips for grading student writing)

http://thecornerstoneforteachers.com/2013/02/10-time-saving-tips-for-grading-student-writing.html 

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Φυσικές Επιστήμες
Εξαιρετικός δικτυακός τόπος που συγκεντρώνει όλες τις αξιόλογες διαδραστικές δραστηριότητες
http://interactivesites.weebly.com/science.html

National Science Digital Library: Serving science, technology, engineering, and mathematics education (Μεγάλη συλλογή με υλικό και πολλαπλούς τρόπους αναζήτησης
http://nsdl.org/

Δικτυακός τόπος με άφθονο διαδραστικό υλικό για πολλές ενότητες των Φυσικών Επιστημών
http://www.primaryhomeworkhelp.co.uk/revision/Science/

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθήματα: Γεωγραφία
European word translator (μια οι δυο λέξεις στα αγγλικά μεταφράζονται αυτομάτως σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες)
http://ukdataexplorer.com/european-translator/

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθηματικά
Διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια
http://www.teacherled.com/
http://www.mathnook.com/

Για τις μεγαλύτερες τάξεις
- Παιχνίδια
http://nrich.maths.org/9413
 Διαδραστικές δραστηριότητες
http://nrich.maths.org/9415
π.χ. http://nrich.maths.org/4763 (ζυγός ισσοροπίας)
- Γίνε μαθηματικός (με εξαιρετικές ιδέες και προτάσεις για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης)
http://nrich.maths.org/9085
- Προτάσεις διδασκαλίας
http://nrich.maths.org/9084

Για τους εκπαιδευτικούς (με εξαιρετικές προτάσεις για όλες τις θεματικές ενότητες)
http://nrich.maths.org/8935

Προβλήματα (για όλες τις τάξεις)
http://nrich.maths.org/public/search.php?search=problem&filters[type]=1

Συνδέοντας τις Φυσικές Επιστήμες και την τεχνολογία με τα Μαθηματικά
http://nrich.maths.org/stemnrich

Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό:
Μεγάλη συλλογή ταινιών για εκπαιδευτική αξιοποίηση
http://www.arkive.org/
http://www.arkive.org/education/ (εκπαιδευτικές προτάσεις)
http://www.arkive.org/education/games (παιχνίδια)

Δικτυακοί τόποι με  ταινίες για εκπαιδευτική αξιοποίηση
http://www.edudemic.com/free-educational-videos-online/
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Λογισμικά - Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα με αναλυτική παρουσίαση εργαλείων ΤΠΕ και ιδέες για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση. 
Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό: Σχέδια εργασίας
Καλύτερη ζωή - δράσεις για σχολεία (WWF)
http://kalyterizoi.gr/sxoleia

Εκπαιδευτικό υλικό: Κλίμα/Ενέργεια (WWF)
http://www.wwf.gr/enviromental-education/env-edu-climate
Επιμορφωτικό υλικό: Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Αγωγή: Προσχολική Εκπαίδευση - Ενδιαφέρουσες συνδέσεις
NRICH enriching mathematics (university of Cambridge)
Με προτάσεις δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης
http://nrich.maths.org/early-years

Με διαδραστικές δραστηριότητες (και για τα μαθηματικά)
http://topicbox.net/foundation_stage/mathematical_development/
http://topicbox.net/foundation_stage/

Γνωρίζουμε τα φυτά
http://www.kew.org/climbersandcreepers/index.html

Με διαδραστικές δραστηριότητες
http://www.crickweb.co.uk/Early-Years.html

Με πάρα πολλές διαδραστικές δραστηριότητες
http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.htm

Εκπαιδευτικό υλικό: Μαθήματα: Γλώσσα
Τα μέρη του λόγου σε βιβλιαράκι
Συνδέσεις: Μηχανές αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού
Μηχανή αναζήτησης για δραστηριότητες Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
http://howtosmile.org/
Επιμορφωτικό υλικό: Ταινίες
Teaching channel
https://www.teachingchannel.org/videos?default=1

Ταινίες για τη διδασκαλία ενοτήτων στα Μαθηματικά
Beyond Fingers: Place Value & the Numbers 11-19 (Α' & Β΄ τάξη αξιακή θέση ψηφίου)
https://www.teachingchannel.org/videos/kindergarten-counting-cardinality-lesson
Εκπαιδευτικό υλικό: Α΄ τάξη
Πρώτη κασετίνα - Το blog της Α' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ερασμίου/Μαγγάνων Ξάνθης

Εγκαίνια της Σχολικής Βιβλιοθήκης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς


1 Μαρτίου 2014

Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης από το ΕΚΔΔΑ

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/gr/
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υλοποίηση της προγραμματικής συμφωνίας του Υπουργείου Παιδείας με το ΕΚΔΔΑ για την υποχρεωτική επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης στις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την απόκτηση πιστοποιητικών διοικητικής και καθοδηγητικής επάρκειας.
Σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν 8 ταχύρρυθμα προγράμματα διοικητικής επάρκειας με τη συμμετοχή 190 Διευθυντών και στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και 9 προγράμματα καθοδηγητικής επάρκειας στα οποία συμμετείχαν 275 σχολικοί σύμβουλοι και στελέχη εκπαίδευσης.
Κατά την επιμορφωτική περίοδο (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013) υλοποιήθηκαν18 ταχύρρυθμα προγράμματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Καβάλα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, Καλαμάτα, Τρίπολη και Ρόδο, τα οποία παρακολούθησαν περίπου 540 υπηρετούντες σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα προγράμματα για σχολικούς συμβούλους υλοποιούνται  έως και το Μάρτιο του 2014 και στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), Ηπείρου (Ιωάννινα), Θεσσαλίας (Λάρισα), Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) και Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα).
Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν τα προγράμματα εκτεταμένης διάρκειας για Διευθυντές σχολικών μονάδων και στελεχών εκπαίδευσης, τα οποία εκτός από τη θεωρητική επιμόρφωση διάρκειας 96 ωρών, περιλαμβάνουν και πρακτική άσκηση σε Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαίδευσης, διάρκειας 80 διδακτικών ωρών. Η επιλογή των συμμετεχόντων σ΄ αυτά θα γίνει με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και έπειτα από κλήρωση.