4 Ιουλίου 2013

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θα παρουσιαστούν σήμερα  στη μεγάλη Αίθουσα του υπουργείου Παιδείας , παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.
 ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δείτε τα αποτελέσματα
 Σύφωνα με τα αποτελέσματα τα δύο στα τρία σχολεία (66%) εφάρμοσαν διαδικασίες   της αυτοαξιολόγησης (γενική εκτίμηση,  συστηματική διερεύνηση, διαμόρφωση των  σχεδίων δράσης) και στα δύο  επίπεδα  (ολομέλειας  και ομάδων εργασίας).

Συμπεράσματα από τις εκθέσεις των σχολείων σχετικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ και την ανάπτυξη Σχεδίων δράσης
H AEE συνέβαλε θετικά σε ζητήματα όπως :
-Η ανάδειξη προβλημάτων και η ανάπτυξη
στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
-Η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί-μαθητές-γονείς).
- Η βελτίωση στην επικοινωνία και στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων.
- Η δυνατότητα ελεύθερης  έκφρασης και αποτύπωσης αναγκών, ανησυχιών και προσδοκιών εκπαιδευτικών/ μαθητών.
-Η ενδυνάμωση των  σχέσεων γονέων – σχολείου. Η ευαισθητοποίηση των γονέων για θέματα των παιδιών.
-Η βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος. Η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων. Η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
-Η αναγνώριση της αναγκαιότητας υλοποίησης των αποφάσεων των παιδαγωγικών συνεδριάσεων. Η καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού, της αίσθησης της ομαδικότητας, της  συνεργασίας και υπευθυνότητας. Ο σεβασμός στους κανόνες της τάξης και στις γνώμες των υπολοίπων.
-Η ενίσχυση των διεπιστημονικών συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Η συνεργασία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων και της ενημέρωσης του ιστολογίου του σχολείου. Η δημιουργία τράπεζας και επιμορφωτικού υλικού.
-Η ενίσχυση της επιστημονικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών μέσω της λήψης πρόσθετων επιστημονικών γνώσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η εφαρμογή καινούριων διδακτικών πρακτικών και ο καθορισμός κατάλληλων διδακτικών μέσων και μεθόδων.
- Η ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας ανάπτυξης ενδοσχολικών πρακτικών για αυτομόρφωση  σε θέματα όπως : η διαχείριση κρίσεων - προβλημάτων συμπεριφοράς-επιθετικότητας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η χρήση ΤΠΕ για ΑμΕΑ, κ.α.
-Η αυτοαξιολόγηση του κάθε εμπλεκόμενου εκπαιδευτικού όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανατροφοδότηση σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο και ο προσωπικός αναστοχασμός.
-Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολικών συμβούλων.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Στο έγγραφο με αταποτελέσματα περιλαμβάνονται και αποσπάσματα από τις εκθέσεις σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΑΕΕ.
«Η διαδικασία αυτή έφερε ουσιαστικά για πρώτη φορά τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας σε κοινό τραπέζι όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να ερευνήσουμε, να δουλέψουμε και να αναδείξουμε τη δουλειά που γίνεται ή δε γίνεται. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή, από κάθε άποψη, διαδικασία. Η σχολική κοινότητα στο σύνολό της λειτούργησε μέσα σ’ ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνδιαλλαγής, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς-κηδεμόνες ήρθαν κοντά, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο και τον εξωτερικό συνεργάτη κατάφεραν να επιτύχουν την αρμονική συνύπαρξη , που είναι προαπαιτούμενο επιτυχίας και αποτελεσματικότητας». Συνέχεια...