10 Ιανουαρίου 2013

Ικανότητες Κλειδιά, πέρα από την τεχνολογία..        Οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις αντιλαμβάνονται τη μαθησιακή διαδικασία σαν μια προσέγγιση συγκρότησης, ανασυγκρότησης και αναδόμησης (κονστρουκτιβισμός) των γνώσεων με στόχο την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων και αναστοχαστικής σκέψης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ευέλικτες, καινοτόμες, διδακτικές πρακτικές καλλιέργειας της αποκλίνουσας σκέψης με στόχο την παραγωγή πολλών εναλλακτικών προτάσεων οι οποίες να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα τη μαθητική ομάδα  Όταν οι πρακτικές αυτές χρησιμοποιούν τις τέχνες γενικότερα (θέατρο, ζωγραφική, μουσική κ.λ.π.) ως πλαίσιο επεξεργασίας και δημιουργίας, τότε δημιουργούνται συνθήκες διαφοροποιημένης διδασκαλίας που εμπλέκουν το σύνολο των μαθητών και μαθητριών. Ο βασικός στόχος μας είναι η καλλιέργεια ικανοτήτων κλειδιά και σαν τέτοιες αναφέρονται οι παρακάτω:

1.Επικοινωνία
2.Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών (δεδομένων)
3.Συνεργασία και συλλογικότητα,
4.Επίλυση προβλημάτων
5.Δημιουργικότητα (Μ. Χαραλάμπους 2010)

Η χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας) δεν αποτελεί ικανότητα κλειδί. Άλλωστε ο Αϊνστάιν εξέφρασε κάποτε τους φόβους του για την τεχνολογία λέγοντας πως:" φοβάμαι την ημέρα που η τεχνολογία θα κυριαρχήσει στην ανθρωπότητά μας, γιατί τότε ο κόσμος θα αποτελείται από γενιές ηλιθίων(idiots)"