Νόμοι

Τηλέφωνα διεύθυνσης


Νομοθεσία
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2013-2014
Ισχύει η Φ.6/369 / 65741 /Γ1/15-5-2013
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:
Αρ. πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013
Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013
Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013
Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013
Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύει η
Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013 Υ.Α.
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2013-14
Ισχύει η  Φ. 12 /427/79844/Γ1/11-6-2013
Για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας (2013-2014) ισχύει η 
Φ.3/583/122484/Γ1/5-9-2013
Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα
ισχύει η Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006
Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία
Για τα εξαθέσια και άνω συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006 τ. Β΄
Για τα 1/θέσια, 2/θέσια, 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ισχύει η

Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005 ή ΦΕΚ 1280/2005 τ. Β΄
Για τα 3/θέσια σχολεία ισχύει η
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139/2006
Για το Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολείων που θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τη  Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011  ισχύει η Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 ή ΦΕΚ 1325 τ. Β΄
Για τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕΠ συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει η  Φ.12/620/61531/Γ1/31-5-2010 ή ΦΕΚ 804 τ. Β΄

Φ.12/520/61575/Γ1/30-5-2011 ή ΦΕΚ 1327 τ. Β΄
Για τα Ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με οργανικότητα κάτω από 6/θέσια ισχύει η
Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011 ή ΦΕΚ 1345 τ. Β΄
Για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος και τις προϋποθέσεις εγγραφής και φοίτησης των μαθητών στα Ολοήμερα Σχολεία (Δημοτικά –Νηπιαγωγεία), για το σχολικό έτος 2013-2014, ισχύουν οι:
α) Υπουργικές Αποφάσεις:
Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011 (ΦΕΚ 1327/16-06-2011τ.β’)
Φ.12/ 530/62626/Γ1/02-06-2011 (ΦΕΚ 1345/16-06-2011 τ. β.’)
β) Εγκύκλιοι:
Φ.50/161/71623/Γ1/27-05-2013 (για τα εξαθέσια και άνω σχολεία)
Φ.50/162/71627/Γ1/27-05-2013 (για τα 966 Ολοήμερα Δημοτικά)
Φ.50/267 /131333 /Γ1/17-9-2013
Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ ισχύει ο
Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)
Για την Ευέλικτη Ζώνη
στα συμβατικά σχολεία ισχύει η
Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005
στα ΕΑΕΠ ισχύει η

Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011
Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύει η
159704/Γ7/17-12-2012
Ωρολόγια Προγράμματα για τα Νηπιαγωγεία
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει η Φ.32/190/81670/Γ1/20-7-2007 ή ΦΕΚ 1420/2007 τ. Β΄
ΙΙ. Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας
Ισχύουν οι:

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄) Φ.52/283/56200/Γ1/23-4-2013
Αξιολόγηση Β' Ξένης Γλώσσας
Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008
ΙΙΙ. Διδασκαλία – Προγράμματα Σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων στα σχολεία με ΕΑΕΠ
Ισχύει η  Φ.12/879/88413/Γ1/20-7-2010 ή ΦΕΚ 1139/2010 τ. Β΄
ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες
Ισχύουν οι:
Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003
Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005
V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο δημοτικό σχολείο
Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α
Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996
Φ.7/709 /138775 /Γ1/2 -12 -2011, εγκύκλιος
VI. Επιλογή σημαιοφόρων
Ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 11)
Γ1/219/13-3-2001 ή ΦΕΚ 277Α  και  Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 ή ΦΕΚ 863Β
Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011, εγκύκλιος
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011, εγκύκλιος
VII. Εκπρόθεσμες εγγραφές στο Δημοτικό σχολείο – επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 7, παρ. 2α, 2β, 13,14)
Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161 (άρθρο 7, παρ. 7)
VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά
Ισχύουν οι:

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β
11684/Γ1/10-9-2008
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010
ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών
Ισχύει η   Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010
Χ. Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών
α) με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύει ο
Ν. 3016/02 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3879/10
και η Υ.Α. 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, η. Β΄)
β) ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ισχύει η
2/71338/0026/22/7/2013 Υ.Α.
ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου
Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010
ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας
Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010
XIV. Καθορισμός τύπου βεβαίωσης παρακολούθησης νηπίου Ισχύει η  Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 ή ΦΕΚ 1266 τ. Β΄
XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου
Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011
XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών
Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011
XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το
Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 3)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το

Π.Δ. 200/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 11, παρ. 3)
Για μετακινήσεις με διανυκτέρευση ισχύουν:
107632/Γ7/2-10-2003 ή ΦΕΚ 1477Β
126807/14-11-2003
4115/Γ7/16-1-2004
17485/Γ7/17-2-2004
36590/Γ2/30-3-2010 ή ΦΕΚ 428 τ. Β΄
XVIII. Ασφάλεια μαθητών
Ισχύει η   2368/Γ2/9-1-2007
XIX. Άσκηση παιδαγωγικού ελέγχου
Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 ή ΦΕΚ 161Α (άρθρο 13, παρ. 8)
XX. Απουσίες μαθητών
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 2, εδαφ. α και β)
ΧΧΙ. Χρήση κινητών τηλεφώνων
Ισχύει η  132328/Γ2/7-12-2006
ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών
Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007
ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.
Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005
ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία
Ισχύουν:
 49181/Γ2/18-5-2005
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 4)
ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 6)
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύει το   Π.Δ. 200/98 (άρθρο 6)
XXVI. Πρωινή προσευχή – Ανάρτηση σημαίας
Ισχύει το  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 5, εδαφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ)
XXVII. Επιτήρηση μαθητών - Εφημερία 

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:
Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13, παρ. 2)
353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)
Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 ή ΦΕΚ 1139 τ. Β΄
Για τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς ισχύει η
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11, παρ. 2)  και Φ.353.1/324/105657/Γ1/8-10-2002 (άρθρο 39)
XXVIII. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων – Παιδαγωγικές συναντήσεις – Έλεγχος προόδου – Συνεργασία με γονείς
Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11, παρ. 1 και άρθρο 13, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄(άρθρα 37, 38 και 39)  
Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν:
Π.Δ. 200/98 (άρθρο 9 και άρθρο 11, παρ. 1)
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρα 37, 38 και 39)
XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού
Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 
ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας
Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)
Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η
133099/Γ2/19-9-2013
ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών
Ισχύουν:
24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.
28662/15-07-2013 εγκύκλιος
36537/12-9-2013 εγκύκλιος
Οδηγός ενεργειών
Κατεβάστε εδώ ολόκληρα τα Π.Δτα 200/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Νηπιαγωγείων) και 201/98 (Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων) 
εδώ το "καθηκοντολόγιο" των εκπαιδευτικών και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του 2003-64  2003-1809  2005-470  2005-1461  2007-2487  2010-1180 2012-2214  2013-2341        Εγγραφές μαθητών-Προγράμματα σπουδών: 
1. Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο:
 
α) 3687/08 - Άρθρο 27
β)  Π.Δ. 201/98 (άρθρο 7) 
 
γ)
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
δ)
 ΦΕΚ 159/1-8-2008 τ.Α΄
ε)
 Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2010)
στ)
 Εγκύκλιος Υπουργείου για το Ολοήμερo Δημοτικό Σχολείο (2009)
ζ) Ορισμός Προγραμμάτων Σπουδών, ωραρίου
 λειτουργίας και ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1471/2002, τ. Α'
η) Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας στην Γ΄τάξη του δημοτικού σχολείου - Πρόγραμμα Σπουδών του αντικειμένου "Νέες Τεχνολογίες στην Εκπ/ση" του Ολοήμερου Σχολείου - Παρεμβάσεις στο πρόγραμμα του Ολοήμερου,
 ΦΕΚ 1325/2003, τ. Α'
θ)
 Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας για την Ε΄& ΣΤ΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ΦΕΚ 1376/2005, τ. Α'
ι) Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων των 28 Ολοήμερων Πειραματικών Σχολείων, Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο,
 ΦΕΚ 1139/2006, τ. Α' 
κ) Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημοτικό Σχολείο,
 ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
λ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (
ΕΑΕΠ), Φ. 12/620/61531 /Γ1/31-5-2010
μ) Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,
 ΦΕΚ 1280/2005, τ. Β'
2. Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο:
α) Π.Δ. 200/98 (άρθρο 7)
β)
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
γ)
 Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2010)
δ)
 Εγκύκλιος του Υπουργείου για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (2009)
ε) Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία,
 ΦΕΚ 1507/2006, τ. Α'
στ) Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
 ΦΕΚ 1420/2007, τ. Α'
3. Εγγραφές στα Πειραματικά Σχολεία:
α) Φ27/148/Γ1/160/95
β)
 ΦΕΚ 96/14-2-95
4. Εγγραφές Μαθητών:
α)  Πιστοποιητικό γέννησης-Ληξιαρχική πράξη,
 Φ6/81/Γ1/479/25-5-2001 
β)  Εγγραφή αδελφών μαθητών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία,
 Φ6/152/Γ1/1205/3-9-1996
5. Ηλικία εγγραφής μαθητών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου: 
α) Ν. 2327/95
β)
 ΦΕΚ 156/95 τ.Α΄
6. Μετάφραση δικαιολογητικών:  Φ6/146/Γ1/990/5-10-98
7. Πρόσβαση ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών στην Εκπ/ση: 
α) Ν. 3386/2005
β)
 ΦΕΚ 212/23-8-2005 τ.Α΄
       Μετεγγραφές μαθητών: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 8)
β)
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
      Αναζήτηση μαθητών: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 11)
β)
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
      Θρησκεύματα - προσευχή: 
α) Για το Δημοτικό - Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13),
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Για το Νηπιαγωγείο - Π.Δ. 200/98 (άρθρο 11),
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
      Μεταφορά μαθητών: 
α) Μεταφορά μαθητών από τους Δήμους, 
 ΦΕΚ 1701/01-8-2001 τ.Β΄
β) Μεταφορά μαθητών ΠΕ - ΙΒ/6071/98,
 ΦΕΚ 932/31-8-98 τ.Β΄
γ) Περί εφοδιασμού ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων - οχημάτων - Αριθ.Α-ΟΙΚ 61368/6146,ΦΕΚ 1894/22-12-2004 τ.Β΄
      Αξιολόγηση Μαθητών: 
α) Π.Δ. 8/95,
 ΦΕΚ 3/10-1-1995 τ.Α΄
β) Π.Δ. 121/95,
 ΦΕΚ 75/18-4-1995 τ.Α΄
γ) Απόκτηση απολυτηρίου δημοτικού από ενηλίκους,
 Φ7/131/Γ1/882/30-10-2001
δ) Χορήγηση αντιγράφου τίτλου σπουδών στους απολυόμενους μαθητές,
 Φ7/83/64805/Γ1/21-6-2002
ε) Τρόπος εξέτασης δυσλεκτικών μαθητών,
 Γ2/846/17-5-2000
στ) Αξιολόγηση μαθητών Α' τάξης,
 Φ7/193/Γ1/1238/4-12-1998
ζ) Αξιολόγηση μαθητών,
 Φ7/28/Γ1/186/12-10-1996
η) Αντιστοιχία - ισοτιμία τίτλων ξένων σχολείων,
 Φ815.4/Ε187/Ζ1/3467
θ) Επανάληψη τάξης,
 Φ7/15/Γ1/89/25-1-1996
ι) Αξιολόγηση μαθητών,
 Φ7/228/Γ1/1561/15-11-1996
κ) Απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης,
 Φ7/352/Γ1/1031/23-8-1995
λ) Απώλεια τίτλου σπουδών,
 116/53/Γ2/17-10-2007
      Επιλογή σημαιοφόρων: 
α) Π.Δ. 201/98 (άρθρο 13),
 ΦΕΚ 161/98, τ. Α΄
β) Συμμετοχή αλλοδαπών μαθητών στην επιλογή σημαιοφόρων, Γ1/219/2001,
 ΦΕΚ 277/16-3-2001 τ.Β΄
γ) Συμμετοχή των μαθητών που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα της φυσικής αγωγής στη διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, Φ.10/84/Γ1/480/2001,
 ΦΕΦΕΚ 863/6-7-2001 τ.Β΄
      Τσιγγανόπαιδες: 
α) Καθιέρωση κάρτας φοίτησης τσιγγανοπαίδων,
 ΦΕΚ 893/96 τ.Β΄
β) Φοίτηση τσιγγανοπαίδων,
 Φ4/127/Γ1_694/1-9-1999
γ)
 Εγγραφή και φοίτηση ΡΟΜΑ


       Ειδική Αγωγή: 
α) Ν. 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση ατόμων με αναπηρία ή
με ειδικές εκπ/κές ανάγκες,
 ΦΕΚ 199/2008, τ. Α΄


       Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις: 
α) Ν. 1566/1985,
 ΦΕΚ 167/1985, τ. Α΄
β) Τροποποιητική διάταξη, Ν. 2517,
 ΦΕΚ 160/1997, τ. Α'
       Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας: 
α) Ν. 3528/2007,
 ΦΕΚ 26/2007, τ. Α΄
       Νομικά-πειθαρχικά θέματα: 
α) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Ν. 2690/1999,
 ΦΕΚ 45/1999, τ. Α΄
β) Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπ/κού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, Π.Δ. 47/2006,
 ΦΕΚ 48/2006, τ. Α'
       Θέματα για εκπαιδευτικούς: 
α) Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπ/κών της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, Π.Δ. 50/1996,
 ΦΕΚ 45/1996, τ. Α΄
β) Π.Δ. 100/1997 (τροποποίηση του Π.Δ. 50/1996),
 ΦΕΚ 94/1997, τ. Α'
γ) Ν. 3848/2010, Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπ/ση και λοιπές διατάξεις,
 ΦΕΚ 71/2010, τ. Α'
δ) Επιλογή στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπ/σης και άλλες διατάξεις,
 ΦΕΚ 128/2006, τ. Α'
ε) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων,
 ΦΕΚ 1340/2002, τ. Β'
στ) Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις,
 ΦΕΚ 267/2003, τ. Α'
ζ) Οργάνωση και λειτουργία της Β/θμιας Επαγκ. Εκπ/σης και άλλες διατάξεις (θέματα προσωπικού, συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου κλπ.),
 ΦΕΚ 146/2006, τ. Α'
η) Άσκηση ιδιωτικού έργου επ'αμοιβή,
 Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας-γνωμοδοτήσεις- εγκύκλιοι

       Γενικά θέματα: 
α)
 Είσοδος εκπροσώπων των ΜΜΕ στα σχολεία, Εγκύκλιος Φ3/1207/Γ1/988/2000
β)
 Άδεια εισόδου σε σχολεία, Εγκύκλιος 49181/Γ2/2005
γ)
 Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων κλπ., Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
δ) Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας,
 Εγκύκλιος 144456/Γ2/2005
ε) Δικαιώματα παιδιών-μαθητών, των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους,
 Εγκύκλιος Φ.7/517/127893/2010
η) Λειτουργία Νηπιαγωγείων
θ) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση


Εκδρομές-επισκέψεις

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΙΣ
Γενικά για διδακτικές επισκέψεις με μετακίνηση
- ΠΔ 200 & ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- ΦΕΚ 954, τ. Β’, 7-9-1998
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-2011, κεφ. Β, άρθρ. 8 και 10
- Μνημόνιο ΥΠΔΒΜ 4802/1Α/17-1-2012
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- ΑΠ Υπ.Τ.Αν. 123/25-2-09
- Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Φ.12/188/45066/Γ1/21-4-2009
- Ν 3446/2006, Υ.Α. Γ5 29480/2304/2001
- ΚΥΑ Φ2/55009/462/02 (εναρμόνιση της οδηγίας 2000/30/ΕΚ)
- ΦΕΚ 1894/22-12-2004 (Α-ΟΙΚ 61368)
- 303/Β/11-2-04, 603/Β/2-4-09
- Εγκύκλιος Υπ. Οικ./ΣΔΟΕ Κεντρ. Υπηρ./3161/7-3-2012 και Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ/31414/Γ2/22-3-2012
Ημιημερήσια επίσκεψη/εκδρομή Νηπ/γείου / Δημ. Σχ. εντός/εκτόςνομού
- ΠΔ 200 & ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- ΦΕΚ 954, τ. Β’, 7-9-98
Ημερήσια επίσκεψη / εκδρομή εντός/εκτός νομού
- ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-11, κεφ. Α, άρθρ. 2, παρ. 2
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, επίσκεψη σε ΚΠΕ, επίσκεψη στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων
- ΠΔ201, ΦΕΚ 161 τ. Α’, 13-7-1998
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- ΦΕΚ 428, τ. Β’, 14-4-2010
- εγκύκλιος 36590/Γ2/30-3-2010
- εγκύκλιος Φ12/245/56263/Γ1/17-5-2010
- ΦΕΚ 1477 τ. Β’, 9-10-2003
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-11, κεφ. Α, άρθρ. 2, παρ. 2
- Εγκύκλιος ΥΠΔΒΜ 83214/Γ2/21-7-2011
- Περ/κή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας 1722/22-2-2010
Διήμερη /τριήμερη επίσκεψη / εκδρομή εκτός Ελλάδας
- Μνημόνιο ΥΠΔΒΜ 4802/1Α/17-1-2012
- Ν. 393/76, ΦΕΚ 199, τ.Α’, Άρθρα 1 και 2
- Γ2/129287/2011, ΦΕΚ 2769/2-12-11, κεφ. Α, άρθρ. 2, παρ. 2
- Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ 78193/Ι/2-7-2009
- ΦΕΚ 1477, τ.Β’, 9-10-2003


Εγκύκλιοι και Νομοθεσία Καινοτόμων ΔράσεωνΕγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ7/98498/17-9-2004 "Διαδικασία Σχεδιασμού & Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχ.Δραστηριοτήτων
Eγκύκλιος Υπ. Πολ. Θεμ. 3771/23-9-2004 «Σχεδιασμός και υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων»
Eγκύκλιος 106137/Γ7/30-9-03 ΥΠΕΠΘ «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων: Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών
Αγώνων»
Eγκύκλιος 127365/Γ7/17-11-03 ΥΠΕΠΘ "Σχεδιασμός και υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση «Ορισμός του περιεχομένου, τρόπου διάρκειας διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής επάρκειας και την απόκτηση Πιστοποιητικού

Καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών του N. 3848/10 (71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif
http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif
http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif
http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif
http://dipe-a.thess.sch.gr/img/arrow-red.gif
Καθήκοντα - αρμοδιότητες συλλόγου διδασκόντων


Βασική Νομοθεσία για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1566 /30-09-1985
"Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
[Επισημαίνονται τα άρθρα που αναθεώρησε η Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων 06-04-2001]
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2472 /10-04-1997
"Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"
[Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις: ΦΕΚ 84/2000 & ΦΕΚ 109Α/2001]

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
[Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης - Αθήνα 2003, 2η έκδοση]