29 Ιουλίου 2014

Πίνακας Επιλογής και ανάθεσης έργου Ειδικών Επιστημόνων – Αξιολογητών ανά γνωστικό αντικείμενο, μάθημα και τάξη για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας

Πίνακας επιλογής, ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου των Ειδικών Επιστημόνων-Αξιολογητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δράσεων του Υποέργου 6:
Πίνακας επιλογής, ανάθεσης έργου και σύναψης σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου των Ειδικών Επιστημόνων-Αξιολογητών για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) στο πλαίσιο των δράσεων του Υποέργου 6: "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" της Πράξης “ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Νέο πρόγραμμα σπουδών” με κωδικό ΟΠΣ 295450, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.