3 Απριλίου 2014

Αποτύπωση δεικτών και παραδοτέα

Κάθε δείκτης αναλύεται σε μια σειρά κριτηρίων τα οποία και καταγράφουν οι συνάδελφοι. Αφού ολοκληρώσουν την  καταγραφή έχουν παραδοτέο το αρχείο με το σύνολο της αξιολογικής τους κρίσης. Παραπάνω παραθέτω παράδειγμα του δείκτη 1.1 Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ