18 Δεκεμβρίου 2013

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Η αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου αποτελεί έναν από τους τρεις μηχανισμούς ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού συστήματος μαζί με την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και την Εκπαιδευτική Έρευνα. Η διερεύνηση των τάσεων που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στον χώρο της Ευρώπης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της αξιολόγησης συνδέεται όλο και περισσότερο με την ποιοτητα της εκπαίδευσης και τη βελτίωσή της, λειτουργώντας ως μηχανισμός ανατροφοδότησης και εποπτείας. Την τελευταία δεκαετία παρά τις διαφορές που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα, ως προς τις πρακτικές της αξιολόγησης διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες από αυτές:
1. Η διαδικασία της αξιολόγησης μετακινείται από τα πρόσωπα στη σχολική μονάδα, στην οποία δίνεται όλο και μεγαλύτερη αυτονομία.
2. Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τον έλεγχο της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που προσδιορίζονται σε κεντρικό επίπεδο και εξειδικεύονται σε τοπικό ή σχολικό, και λιγότερο ως μηχανισμός συμμόρφωσης προς τις κεντρικές εντολές.
3. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
4. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσεται επαγγελματικά μέσω της αξιολόγησης της και βελτιώνει την ποιότητα του έργου του και
5. Γίνεται ξεκάθαρη η τάση για αλληλοσυμπλήρωση της εξωτερικής με την εσωτερική αξιολόγηση.
http://www.pi-schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_391_436.pdf
Περισσσότερα πατήστε στην εικόνα
Παπαδόπουλος Πάρης