18 Νοεμβρίου 2013

Οι Φυσικές Επιστήμες στο ΝηπιαγωγείοΜέτρηση και ερμηνεία μετεωρολογικών παραμέτρων στο νηπιαγωγείο: διδακτικές παρεμβάσεις


Η διερεύνηση των φυσικών εννοιών και φαινομένων από τα μικρά παιδιά, παρά τους γνωστικούς περιορισμούς, αποτελεί όχι μόνο μια συμβολή στο πεδίο της γνωστικής τους ανάπτυξης αλλά ταυτόχρονα και μια ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη του επιστημονικού εγραμματισμού.
 Στόχος η δημιουργία μιας διδακτικής κατάστασης που θα επέτρεπε στα παιδιά να κινητοποιήσουν, να διευρύνουν και να μετασχηματίσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις για να ερμηνεύσουν και να μετρήσουν με τη χρήση οργάνων τη θερμοκρασία, καθώς και να μετρήσουν όπως και να συζητήσουν για την ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου.
Μέθοδοι εργασίας
·        Αφήγηση
·        Παρατήρηση
·        Συζήτηση
·        Πείραμα
·        Παιχνίδι
·        Κατασκευές
Δραστηριότητα: Αφήγηση παραμυθιού _Συζήτηση
Δραστηριότητα: Προβολή Βίντεο που παρουσιάζουν καιρικά φαινόμενα _ Συζήτηση
Δραστηριότητα: Διερεύνηση των ιδεών των παιδιών για μετεωρολογικές έννοιες- εισαγωγή κατάλληλων οργάνων για την εκτίμησή τους, με στόχο να εισαχθούν οι έννοιες « θερμοκρασία», «ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου», να αναγνωριστεί η δυνατότητα αντικειμενικής εκτίμησής τους με τη χρήση των κατάλληλων οργάνων και να αναγνωριστούν συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης (Κελσίου, Μποφόρ).
Δραστηριότητα: Προβολή και αποκωδικοποίηση δελτίου Καιρού.
Δραστηριότητα: Μετρήσεις θερμοκρασίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης του αέρα στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο.
Δραστηριότητα: Οργάνωση δεδομένων σ’ ένα πίνακα διπλής εισόδου-Καταγραφή μετρήσεων σε διάγραμμα-Σύγκριση και ερμηνεία δεδομένων, με στόχο τα παιδιά να κατασκευάσουν και να ερμηνεύσουν γραφικές παραστάσεις.
Δραστηριότητα : Παρουσίαση δελτίου καιρού από τα παιδιά, με στόχο την αξιολόγηση της κατάκτησης των γνώσεων των παιδιών.
  Δραστηριότητα: Τεχνικά, κατασκευές, ζωγραφική.